خبری در راه نیست!مردی در راه است!

و به خبری اندر است که پیغامبر یاران خویش را گفت که" شما دانید که ایمان که عجب ترباشد، روز رستاخیز؟"

گفتند که "فریشتگان."

گفت که "چه عجب باشد ایمان فریشتگان و ایشان راتا آفریده اند، خدمت را آفریده اند."

پس گفتند که" ایمان پیغامبران"

گفت که "ایمان پیغامبران چه عجب اباشد - و جبرئیل شب و روز همی آید و وحی همی آرد از خدای."

گفتند که "خدای بهتر داند و رسول او "

پیغامبر گفت که "روز رستاخیز ، ایمان هیچ کس عجب تر ازایمان آن کس ها نباشد که ایشان اندر آخرالزمان ، به سال از چهار صد گذشته از هجرت ، به آن سیاهی که از سپیدی نبشته باشد کار کنندو حجت از ایشان گسسته باشد و هیچ خلق را ایمان عجیب تر و درست تر از آن ایشان نباشد."

پس پیغامبر علامت ها و نشانه های رستاخیز پیدا کردو آن چهار چیزاست و چون پیدا آمده باشد ،یک سال بیش برنتابد تا رستاخیز پیدا شود....

و چون سال از چهار صد بگذرد از هجرت ، این را هر ساعتی چشم همی باید داشتن.

و این از نشانه های قیامت است. ولیکن هیچ خلق به حقیقت نمی داند که از این جهان چند گذشته است و چند مانده است و هر کسی چیزی همی گویند. 

 

"ترجمه تفسیر طبری"

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390 توسط بنده منتظر | یک بنده
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com