خبری در راه نیست!مردی در راه است!

خواستم مشق شبی کنم از فاطمه... زبان قاصرم اما نتوانست... کم آورد

فاطمه در ذهن خاکی من نمی گنجد ... فاطمه را باید خواند ... او بریده از آتش و جدا از جنس خاک است..فاطمه نور است.

"بخدا سوگند ! اگر پای در میان می نهادند وعلی رادرکاریکه پیغمبر بعهده او نهاده می گذاردند، آسان آسان آنها را به راه راست میبرد وحق هریک را بدو میسپرد...اما نکردند...اکنون لختی بپایند! وببینند چه آشوبی برخیزد و چه خون ها بریزد...

این فاطمه است که در بستر بیماری به زبان گلایه برای زنان انصار سخن میگوید...واز آینده ای

میگوید که نصیب مردمان بی بصیرت میشود..."1

"همو را می گویم که ایستاده بود پشت همین در ، تکیه داده به همین دیوار ودر را روی پیامبری باز کرده بود که هرصبح پیش از مسجد می آمد که بگوید "پدرت فدایت دخترم"

ایستاده بود پشت همین در ، تکیه داده به همین دیوار وتنها گلیم زیر پایش را بخشیده بود.

ایستاده بود پشت همین در ، تکیه داده به همین دیوار وشنیده بود همسایه ها بلند ،طوریکه بشنود می گویند؛ علی ! او راببر جایی دور از شهر گریه هایش نمی گذارد شب بخابیم!

ایستاده بود پشت همین در ، تکیه داده به همین دیوار وبه بلالکه ساکت ومحزون آن پشت ایستاده بود  گفت دوباره اذان بگو ،من دلتنگم...

ایستاده بود درست پشت همین در ، تکیه داده بود درست بر همین دیوار که..."2

"اما نه از شخصیت فاطمه سخن گفتن مشکل است ؛ خواستم بگویم ،فاطمه دختر خدیجه بزرگ است .دیدم که فاطمه نیست!

فاطمهدختر محمد (ص) است .دیدم که فاطمه نیست!

فاطمه همسر علی (ع) است  .دیدم که فاطمه نیست!

فاطمه مادر حسین...مادر زینب است.دیدم که فاطمه نیست! نه اینها همه هست واین فاطمه نیست!

فاطمه، فاطمه است!"3

"آری بگذار فاطمه خود از خویش بگوید:

هان ای مردم ! بدانید که من فاطمه ام وپدرم محمداست.

حرف اول وآخرم یکی است.

نه غلط در گفتارم جا دارد و نه خطا در کردارم راه.

...

آیا نمی دانید؟ می دانید! برایتان از خورشید میانه روز ، روشنتر است که من دختر پیامبرم!

ای پسر ابی قحافه!ای ابوبکر!

بیا!بگیر! این مرکب آماده ومهارشده رابگیروببر.

دیدار به قیامت.که چه نیکو داوری است خدا وچه خوب دادخواهی است محمد وچه خوش وعده گاهی است قیامت!"4

یا زهرا

 

تلفیقی از کتابهای زندگانی فاطمه زهرا(سید جعفرشهیدی)-خدا خانه دارد- (فاطمه شهیدی)- فاطمه فاطمه است(دکتر شریعتی) کشتی پهلو گرفته(سید مهدی شجاعی)

نوشته شده در تاريخ سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391 توسط بنده منتظر | 4 بندگان
قالب وبلاگ
www.mahdiblog.com